Giannis Georgiou Giannis Georgiou Cinematographer
NBG shooting...

NBG shooting...

NBG shooting...

National Bank of Greece shooting.
With Vasilis Bourantas & Christos Koutsoukos.